Jordvern

  • Tips en venn om denne siden

Jordvern næringstomter selges

Jorda er utgangspunktet for all produksjon i landbruket. Noen matvarer kan spises direkte fra jorda, som grønnsaker, frukt, bær og korn, men også maten som dyrene i landbruket spiser dyrkes på matjord.

Fakta om matjord i Norge:
- I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark
- Det utgjør 3 prosent av arealet
- I årene 2000 til 2015 ble det norske fulldyrka arealet redusert med 750 000 dekar
- Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark.  Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.

Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort i disse områdene på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.

Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner.

Mye av matjorda bygges også ned. I årene 2000 til 2015 ble det norske fulldyrka arealet redusert med 750 000 dekar, et areal på størrelse med over 100 000 fotballbaner.  Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.

Norges Bondelag mener at utviklingen med nedbygging av jord må stanses. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner.  Jordvern må være overordnet i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Det skal ikke lønne seg å bygge ned jord.

Norges Bondelag mener:

  • All dyrket og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern

  • Det skal finnes en samlet nasjonal plan for vern av matjord

  • Dispensasjon for vern av matjord bare skal for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

  • Eventuelle dispensasjoner skal ha krav om høy utnyttelse av arealene

  • Eventuelle dispensasjoner bare skal gis av statlig myndighet

  • Måltallet for omdisponering av matjord må senkes

 

Relaterte artikler

Jordvern

Åpen temadag om jordvern på Tingvoll 5. desember

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Møtet er gratis, men påmelding innen 30. november av hensyn til lunsj

Illustrasjonsbilde

- Viktige utredninger for matjorda

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

Her vokser det brød

Her vokser det brød

Neste års brød er allerede sådd, og på kornåkre landet over er det satt ut bannere med teksten Her vokser det brød.

Foto: Harald Lie

Tannløs jordvernoppfølging fra Dale

Den 9. mars sendte landbruks- og matministeren ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om at det nå er opp til dem å sikre at Stortingets mål om redusert nedbygging av matjorda nås. – Tannløst, mener Norges Bondelag.

jord

Markerer jordas dag

Bondelaget er blant arrangørene når den internasjonale jorddagen skal markeres i Oslo 4. desember.

Næringskomiteen og organisasjoner som kjemper for sterkere jordvern sammen på Stortinget.

Takket politikerne med kake

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere